نتايج انتخابات شعبه شمال غرب انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران

نتایج انتخابات انجمن علمی پروستودنتیست های ایران شعبه شمال غرب:
اعضای هیأت مدیره:
۱-دکتر امین نوری زاده
۲-دکتر علی حافظ قرآن
۳-دکتر یاسر همتی
۴-دکتر کریم جعفری
۵-دکتر سجاد پزشکی

اعضای علی البدل هیأت مدیره:
-دکتر مهدی الهوردیزاده
-دکتر وحید فخرزاده
-دکتر شایان احمدی
-دکتر سهیل حریری

بازرس:
-دکتر مهدی وحید پاکدل

بازرس علی البدل:
-دکتر الناز شفیعی

انتخابات انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران شعبه شمال غرب – اسفند 1402

انتخابات انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران شعبه شمال غرب از ساعت 23 روز پنجشنبه 24 اسفند ۱۴۰۲ تا 23 روز جمعه 25 اسفند 1402 بصورت الکترونیک و از طریق وبسایت انجمن با حضور متخصصین پروستودنتیست‌های شمال غرب کشور برگزار خواهد شد.