اعضای منتخب دهمین دوره هیئت مدیره انجمن علمی پروستودنتیست های ایران

جناب آقای دکتر رضا ناهیدی

جناب آقای دکتر آرش زربخش

جناب آقای دکتر حبیب حاج میرآقا

جناب آقای دکتر هادی کاسب قانع

سرکار خانم دکتر ساره حبیب زاده

جناب آقای دکتر امیر علی شیریان (بازرس)

پست های پیشنهاد شده