اول تیر 1395 آغاز ارسال مقاله 15 مرداد 1395 پایان ارسال مقاله
16 آذر 1395 افتتاحیه کنگره 19 آذر 1395 اختتامیه کنگره